داوری بصورت blind انجام میگردد و از افشای اسامی پیش از انجام داوری برای تمامی داوران جلوگیری به عمل خواهد آمد، و تنها پس از تأیید نهایی داوران اسامی نویسندگان برای ایشان افشا می گردد