به منظور جلوگیری از سرقت علمی، به محض بارگذاری مقاله شما، اطلاعات کامل مقاله شما توسط سامانه برای رایانامه نویسنده مسئول ارسال می شود تا چنانچه به هر دلیلی مقاله شما مورد سوء استفاده قرار گرفت شما اسنادی مبنی بر ارائه مقاله به این کنفرانس داشته باشید